Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mgoklidzbark.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

IINFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Turała, adres poczty elektronicznejmgok@lidzbark.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236961379 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy głównym wejściu do Ośrodka, znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo, umożliwiające wjazd na parter Ośrodka.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze Ośrodka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiada parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku możliwy jest poprzez:

• napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark

• wysłanie maila na adres e-mail:mgok@lidzbark.pl

• skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 236961379

• skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania;

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

baner prawa